W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie.

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-28.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białogardzie. Kontakt: szkola@sp5bialogard.pl, tel. 943579460. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białogardzie, szkola@sp5bialogard.pl, tel.943579460.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego usytuowana jest przy ul. Kołobrzeskiej 23 w Białogardzie.

Telefon kontaktowy: 943579460 – Sekretariat

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

Szkoła składa się z dwóch budynków, połączonych łącznikiem na I piętrze:
- budynek główny: 4 kondygnacje nadziemne, w tym strych nieużytkowy oraz 1 kondygnacja podziemna (piwnica);
- sala gimnastyczna: 1 kondygnacja z antresolą z przeznaczeniem dla widowni.

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia, od strony ul. Kołobrzeskiej oraz od strony boiska. Do wejścia od strony ul. Kołobrzeskiej prowadzą schody z obustronnymi barierkami bez dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi są przeszklone. Wejście od strony boiska nie posiada schodów. Sala gimnastyczna posiada główne wejście od strony boiska z dwoma stopniami. Drzwi są przeszklone. Podjazd dla osób poruszających się na wózkach znajduje się przy wejściu od strony parkingu. Jest to bezpośrednie wejście na salę gimnastyczną. Drzwi są przeszklone.

Budynek główny nie jest dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma windy. Na każdą kondygnację (piwnica z szatniami dla uczniów, parter, I, II i III piętro) prowadzą schody z obustronnymi barierkami bez dostosowania dla osób poruszających się na wózkach. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Wejścia do sal oznakowane są tabliczkami. Korytarze są szerokie umożliwiające wyminięcie dwóch osób.

Sala gimnastyczna przystosowana jest do korzystania dla osób poruszających się na wózkach z wyjątkiem antresoli przeznaczonej dla widowni.

Na terenie szkoły nie ma wyznaczonej części parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynków szkoły można wejść z psem przewodnikiem /asystującym.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

Informacja o dostępności tłumacza migowego
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.