W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Udostępnianie informacji publicznej

XML A Zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A Powiększ tekst na stronie

Lead

Dostęp do informacji

W świetle przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej organy władzy publicznej obowiązane są do udostępniania informacji publicznej (art. 4 ust. 1 ustawy), gdyż prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu, a od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ustawy).


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. (art. 10 ustawy)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje szkoła, uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien posiadać następujące elementy:
- adresat (podmiot obowiązany do udzielenia informacji)
- oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz - adres miejsca zamieszkania lub siedziby),
- treść żądania (klarowny opis przedmiotu żądania),
- sposób i forma udostępnienia informacji publicznej,
- sposób i forma przekazania odpowiedzi na wniosek,
- podpis wnioskodawcy.

Wniosek anonimowy nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wniosek nie wymaga uzasadnienia - chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wniosek może być wniesiony w dowolnej formie, w tym na zamieszczonym formularzu o udostępnienie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć:
- w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie, ul. Kołobrzeska 23, 78-200 Białogard lub osobiście, w siedzibie SP5
- pocztą elektroniczną przesyłając na adres e-mail: szkola@sp5bialogard.pl 
- w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)

Opłaty

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeśli podmiot obowiązany do udostępnienia informacji poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, możliwe jest pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ust. 1 ustawy).

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie informacji w ww. terminie, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ustawy).

Udostępnienie informacji publicznej następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanym we wniosku. Szkoła powiadamia wówczas wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnej z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W tym przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej szkoła (SP5) poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem jej udostępnienia lub koniecznością przetworzenia danych, szkoła w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 902)

Inne informacje

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie informuje, iż:

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie (dalej: Szkoła).
Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 723221692, poprzez adres 
e-mail: szkola@sp5bialogard.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Kołobrzeska 23, 78-200 Białogard.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z  którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor_odo@sp5bialogard.pl, telefonicznie pod numerem 600 538 840 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi, w związku z wniesieniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku udostępnienia danych nieobowiązkowych (numer telefonu, adresu e-mail) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych.

4. Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego.
Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.
Szkoła będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Szkoła powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej.

6. Okres przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe, po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania nieprawidłowych danych,
- żądania usunięcia danych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

8. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Każda osoba, ma prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie o udostępnianie informacji publicznej. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej